ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีน และ 6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 พ.ค. 2564
2 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2564
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ม.ค. 2564
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ม.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ม.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4756
09 ต.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
4766
09 ต.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4767
09 ต.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4781
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35