ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ม.ค. 2564
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4734
09 ต.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
4740
09 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4745
09 ต.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4754
09 ต.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4750
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4747
06 ส.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
4764
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35