O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกสายงานของ อปท.
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562