O42 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
O42 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ อบต.บ้านเกาะ ปีงบประมาณ 2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2563